Изисквания и правила

8. Форма за начален инструктаж


При обучение чрез платформата ESTRA, по курс “Въведение в АЕЦ „Козлодуй”, заявителят от ВО своевременно организира документиране на завършеното успешно електронно обучение, което се зачита за начален инструктаж на обучаваните от ВО, във форма за начален инструктаж от дневник за регистриране на проведения инструктаж по БЗР и предава формата в у-е УТЦ за окончателно оформяне. 

Формата за начален инструктаж се оформя само за обучавани, които са преминали поддържащо обучение чрез електронната платформа ESTRA по курс “Въведение в АЕЦ „Козлодуй” с период на повторяемост, по-малък от две години и половина, т.е. обучаваните няма да се явяват за писмен тест в УТЦ.