Изисквания и правила

7. Завършване на самообучението


Самообучението завършва с финален тест в ESTRA. 

Финалният тест е достъпен след прочитането на задължителните материали - това е описано в указанията към курса. 

Оценяването на теста е автоматично и обучаваният получава веднага информация за резултата – успешно или неуспешно е приключило обучението.

Обучението в ESTRA се счита за успешно, когато обучаваният реши финалния тест с резултат минимум 80%

Финалният тест служи за свидетелство, че обучаваният е приключил електронното си обучение успешно.


ВАЖНО! 

За обучаваните, завършили успешно поддържащо обучение чрез електронната платформа ESTRA по курсове “Въведение в АЕЦ „Козлодуй” и “Радиационна защита (външни организации)” с период на повторяемост, по-малък от две години и половина, резултатът от финалния тест в ESTRA се явява окончателен. 

 Обучаваните, завършили успешно първоначално обучение чрез електронната платформа ESTRA по курсове “Въведение в АЕЦ „Козлодуй” и “Радиационна защита (външни организации)” или повторно обучение с период на повторяемост, по-голям от две години и половина, преминават писмена присъствена тестова проверка на знанията в УТЦ.