Изисквания и правила

9. Писмен тест в УТЦ


След крайната дата на курса, в срок до 3 дни, координаторът на обучението получава на имейл справка за резултатите на обучаваните

В срок до 10 работни дни от получаване на справката, координаторът на обучението предлага дата за тестова проверка на знанията (писмен изпит) в управление УТЦ само за обучавани, завършили успешно първоначално обучение чрез ESTRA, или повторно обучение по курсове за осигуряване на достъп до площадката на АЕЦ “Козлодуй” и в контролираната зона (КЗ), с период на повторяемост, по-голям от две години и половина. 

За обучавани, които са преминали поддържащо обучение по курсове за осигуряване на достъп до площадката на АЕЦ “Козлодуй” и в контролираната зона (КЗ) чрез платформа ESTRA с период на повторяемост, по-малък от две години и половина, не се изисква явяване на обучаваните на писмен тест в УТЦ. 

Явяването на писмен тест в УТЦ се извършва до един месец след приключване на електронното обучение. 

Координаторът на обучението осигурява явяването на обучаваните на писмен тест в управление УТЦ на определените дати. 


За лицата, които са завършили обучението в ESTRA неуспешно, координаторът заявява ново електронно обучение или присъствено обучение в УТЦ.