"Вие коментирате - ние отговаряме."

 “... много краткото време за самообучение, тоест няма как да се съвместят едновременно служебните задължения и изчерпателното запознаване с учебния материал.”

 „Единствено, ако е възможно, да се увеличи времето за което е отключена за работа, тъй като понякога при по-голяма натовареност с текущи служебни задачи може една седмица да се окаже недостатъчна за всички теми и материали.”

Обучението се заявява от координаторите по обучение или ръководителите, които имат наблюдение за професионалната заетост на персонала. Ако възникне необходимост, може да бъде изискан по-дълъг период на достъп до съответния курс в ESTRA.

 

“При прекъсване на курса от страна на обучавания и при повторно влизане  за да продължи, би могло, темата в поле ,,навигация,, да е оцветена в цвят различен от син.”

От началната страница на курса към всяка тема, в сив цвят в дясната й част, са посочени броят на файловете и броят на тестовете към темата и кои от тях са завършени (справка на стр. 8,9 от „Ръководство на потребителя”). В курсовете има и допълнителна визуализация за изпълнените от обучавания дейности – чрез запълване на чекбокс до името на ресурса и чрез блокa  „Прогрес”.

 

“ Няма поле за мнения и препоръки”

Във формата за обратна връзка към всеки курс е добавено допълнително поле за коментари.

 

“ ... изпитите са твърде много и твърде ангажиращи, възможно е обединение на част от темите, което би довело до по-лесно възприемане”

Изпитът за завършване на обучението е решаването на финален тест. Останалите тестове са пробни и не са задължителни. Те имат за цел да подпомогнат обучавания по-лесно да разбере и запамети най-важното от материала.

 

“Забележки по учебните материали.”

Всеки коментар, който се отнася за учебните материали, се анализира и при необходимост се внасят корекции от разработчиците на курса.


Последно модифициране: четвъртък, 30 ноември 2017, 08:55